Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 17 februari 2010

Vad är en skogsbruksplan?

På lördag den 20 februari blir det offentligt möte om skogsbruksplanerna på Murberget. För att bringa klarhet kring några av de begrepp som använts i sammanhanget har vi ställt tre frågor till distriktschef Anna Marntell, Skogsstyrelsen. Vi publicerar dem en om dagen med början idag onsdag.

Bild på en vandringsled i skogen.
I skogsbruksplanen avvägs kulturmiljövärden, rekreationsvärden, naturvärden och produktionsvärden.
Foto: Björn Grankvist.

Vilka olika hänsyn tar ni vid upprättande av en skogsbruksplan?

Skogsbruksplanen är ett viktigt rådgivande verktyg för markägaren i den framtida skötseln av skogen på fastigheten. Planen är inte bindande och markägaren själv väljer huruvida han eller hon vill följa den rådgivning som skogsbruksplanen utgör. Planen är även ett viktigt verktyg i avvägningen mellan fastighetens olika värden - kulturmiljövärden, rekreationsvärden, naturvärden och produktionsvärden.

Skogsbruksplanen upprättas i nära samarbete mellan planläggaren och markägaren och det är markägarens mål för fastigheten som ligger till grund för skogsbruksplanens utformning. Ett exempel: på Länsmuseets fastighet Murberget 1:1 har samråd mellan planläggaren och markägaren angående målbilder och önskemål om framtida skötselåtgärder skett löpande före, under och efter fältarbetes utförande.

Markägarens mål för fastigheten leder till att kulturmiljövård och rekreation har högst prioritet medan naturvård och virkesproduktion har lägre prioritet. Markägarens mål för fastigheten framgår tydligt av skogsbruksplanens s.k. "Inledande text". För en annan fastighetsägare är målbilden troligtvis en annan.

Skogsbruksplanen är ett besluts- och planeringsunderlag på fastighetsnivå. Förslagen till åtgärder har gjorts med utgångspunkt från skogsägarens målsättning med sitt skogsägande. Varje avdelning är ett från skogsskötselperspektiv någorlunda likartat skogsbestånd som utifrån storlek och behov kan skötas ändamålsenligt, t.ex. röjas, gallras, föryngringsavverkas, markberedas och planteras. Åtgärder för naturvård och kulturmiljövård föreslås för en del bestånd, medan andra lämnas helt orörda.

Den beståndsvisa detaljplaneringen görs i direkt anslutning till åtgärden och ingår alltså inte i skogsbruksplanen som revideras vart tionde år. I anmälan av föryngringsavverkning till Skogsstyrelsen ska miljöhänsynen och återbeskogningsåtgärderna anges. OBS att miljöhänsynen omfattar naturvärden, mark, vatten, kulturmiljöer inklusive det biologiska kulturarvet och sociala värden.

Ann-Sofie Ingman

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera