Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 19 februari 2010

Vad är ett kalhygge?

På lördag den 20 februari blir det offentligt möte om skogsbruksplanerna på Murberget. För att bringa klarhet kring några av de begrepp som använts i sammanhanget har vi ställt tre frågor till distriktschef Anna Marntell, Skogsstyrelsen. Vi publicerar dem en om dagen fram till och med fredag. Här kommer den tredje och sista frågan.

Bild på ett kalhygge
Foto: Björn Grankvist

Hur definierar du ett kallhygge?

Kalhygge eller föryngringsyta är ett område där alla, eller i stort sett alla, träd fällts. Avverkningsmogen skog skördas och ska ersättas med ny. I våra trakter är gran det vanligaste trädslaget vilket innebär att slutavverkning, markberedning och plantering är den dominerande föryngringsåtgärden.

På lättföryngrade marker kan självföryngring användas. I så fall sparas ett hundratal frötallar och markberedning görs efter ett par år. Efter ytterligare några år avverkas fröträden, med undantag av de naturvårdsträd som lämnas.

Skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötsel av skog ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Vid all skötsel av skog, alltså även mark som inte är skogsmark, ska hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. (Skogsvårdslagen).

För att få föryngringsavverka skog måste den ha uppnått en viss ålder, oftast 70-80 år beroende på markens bördighet. Det finns ingen övre åldersgräns. Vidare får fastigheter med 50-1000 ha skogsmark maximalt ha 50 % kalmark och skog yngre än 20 år.

För mindre fastigheter finns inga ransoneringsregler i Skogsvårdslagen och för större fastigheter beräknas årsytor. Vidare ska föryngringsavverkning omfattande mer än 0,5 hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan planerad start.

Text: Ann-Sofie Ingman

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera