Björkå AB fornminnesfond

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här hittar du information om Björkå AB fornminnesfond,
om hur och när du ansöker,
och om vilka projekt som har fått bidrag.

Murberget förvaltar sedan 1951 en fond för vetenskaplig undersökning och vård av Ångermanlands landsbygds fornlämningar. 1954 kom ett förtydligande om att fondens avkastning även kunde användas för vård och undersökning av byggnadsminnesmärken och värdefulla byggnader.

Bild på Per Hjalmar Hedberg

Fondens donator, kapten Per Hjalmar Hedberg, besöker 1949 de arkeologiska utgrävningarna av gravfältet vid Holms säteri där familjen Hedberg bodde. Kapten Hedberg var sedan 1922 Björkåbruk AB:s chef. Han avled 1966.

Donationen uppgick 1951 till 100 000 kronor. Idag är fondens värde ca 3,3 miljoner kronor.

"Endast Fondens ränteavkastning får tagas i anspråk och skall användas till att i samband med vetenskaplig undersökning av Ångermanlands landsbygds fornlämningar främja och bevara vården av dessa fornlämningar."

"…fondens ränteavkastning även må kunna användas för vetenskaplig undersökning och vård av byggnadsminnesmärken och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Ångermanlands landsbygd."

Fonden har vuxit mycket tack vare att inga medel utbetalades förrän 1990-talet då Styresholmsprojektet pågick, ett forskningsprojekt som fick stöd av fonden under en 10-årsperiod. Styresholmsprojektet avslutades 2005 med publikationen "Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna".

 

 


 

Ansökan 2016


Ansökan skickas till:

Björkå AB fornminnesfond, Länsmuseet Västernorrland, Box 34, 871 21 Härnösand. Eller via e-post, hej@murberget.se.

I ansökan bör framgå:

  • Syftet med det sökta bidraget
  • Summa som söks
  • Sökandes namn, adress, telefon
  • Fastighetsägarens intyg, i de fall en byggnad eller fornlämning ska vårdas/undersökas.
  • Konto där eventuellt bidrag ska sättas in.

Sista dag för ansökan är 10 november 2017.

Beslut om bidrag fattas i december av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands  styrelse.

För projekt som beviljats bidrag: En kort redogörelse av resultaten ska skickas till styrelsen inom ett år.