Integritetspolicy

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

 

Västernorrlands länsmuseums integritetspolicy 

 

Vår hantering av personuppgifter

Västernorrlands museum värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Till exempel lämnar vi inte uppgifter vidare från våra utskicksregister. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder eventuell personlig information. Den beskriver också dina rättigheter utifrån dataskyddslagen.

Personuppgift och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (ex IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vem ansvarar

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, t ex en kommun, en myndighet eller en organisation.

Västernorrlands museum ansvarar för de uppgifter vi lagrar. Organisationsnummer 888000-3143. Adress: Box 34, Murbergsvägen 31, 871 21 Härnösand. Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via hej@murberget.se

 

Eventuella förändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra förändringar i integritetspolicyn. Den finns alltid under rubriken ”Om oss” på vår webbplats.

 

Personuppgifter vi samlar vi in / och syftet

 

PRENUMERANTER av nyhetsbrev och annan information från museet:

Prenumerantregistret innehåller endast e-postadresser.
Registret är sammanställt från :
– anmälda prenumerationer
– medlemslistan
– deltagare i våra event
– samt övriga som anmält intresse för vår verksamhet

Om du som prenumerant önskar avsluta kontakten med museet och inte får utskick responderar du på ett utskick så stryker en administratör dina uppgifter i vårt register.

Varifrån hämtas uppgifterna?
Vi hämtar personuppgifterna endast från information du lämnat till oss, ej från tredje part.
När du skickar e-post till oss med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system.
Skulle meddelandet innehålla känsliga uppgifter, såsom hälsa, religiös åskådning etc. tas det bort, inget sparas.

Personuppgifterna behandlas alltid inom Sverige.

Personuppgifterna sparas aldrig längre än nödvändigt.

 

Dina rättigheter som registrerad
All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina -rattigheter/

 

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig är du välkommen att kontakta oss.

 

Rätt till rättelse
Du kan begära att din uppgifter rättas

 

Rätt till radering
Du kan begära rätt till radering ifall
– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats
– Du invänder mot den intresseavvägning vi gjort och ditt skäl väger högre än den bedömning vi gjort
– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

 

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas

 

Hur personuppgifterna skyddas
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem.

 

Datainspektionen
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara om händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten skall anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Med vänliga hälsningar Västernorrlands museum.

 

 

 

blog comments powered by Disqus