FotografierBildnummerFo-CG864    Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

MotivordByggnad

FotografKnut Wallin

Plats:

Ritning på en byggnad.
Av Sven Bodin 2007-04-13 22:52:45
Ritningen till Frånö Folkets Hus invigt den 25 mars 1905
Bilden först publicerad i Sågverks- och Brädgårdsarbetaren 1905 nr 2 Sida 1:

"Sedan Ulfviksstriden 1898 har det visat sig omöjligt att få fram någon modärn fackföreningsrörelse bland de talrika arbetaremassor som finnes vid fabriker och sågverk efter Ångermanälfven, förrän, på hösten 1903 då en afdelning af vårt förbund bildades bland Frånö arbetare. Föreningen som under vintermånaderna utvecklade sig jämt och säkert, kom snart underfund med att hvad som utgjorde hufvudvilkoret för rörelsens vidare utveckling såväl på platsen som å andra omkringliggande verk var åstadkommandet af en samlingsplats och ett Folkets Hus. För detta ändamål tog den nybildade afdelningen initiativet till bildandet af en Folkets Husförening, som i början af maj månad förlidet år utsände listor till landets organiserade arbetare och andra intresserade med begäran om hjälp i form af andelar eller frivilliga bidrag. Samtidigt ådagalade både kvinnor och män på platsen det största intresse och offervillighet för företagets framgång, hvilket hade till följd att redan i början af oktober var plats inköpt och ritning till ett Folket Hus uppgjord. Den 20 nov. lades den första grundstenen och byggnadsarbetet var härmed i full gång och genom de mångas intresse och samfällda arbete gjordes det möjligt att redan under juldagarna kunde föreningen, om än något provisoriskt, ha sina fäster och sammankomster under eget tak.

Huset, är beläget på en höjd strax invid Frånö järnvägsstation, med fri utsikt öfver den vackra näjden, I dess nuvarande skick har det kostat cirka 5,000 kr., af hvilken summa 3,000 kr. äro betalda. Det består f. n. af en stor sal rymmande bortåt 400 personer och en läktare, rymmande c:a 100, samt serveringsrum och kök. Därtill ämnar man bygga till, så att det blifver äfven en mindre sal i bottenvåningen samt 2 rum, kök och veranda. En trappa upp ämnar man inreda rum och kök åt en vaktmästare. Det blir sålunda ett storarartadt Folkets Hus och ytterligare ett arbetarrörelsens fäste i Norrland. A tomten som har en yta af 4,000 kvm. ämnar man dessutom anlägga en Folkets park, hvarmed arbetet börjades redan föregående sommar. Den 25 sisilidne mars skedde denna Folkets Husinvigning under den mäst högtidliga stämning. I den trefligt dekorerade salen hade redan långt före den utsatta tiden, dels från platsen och dels från omkringliggande verk, samlats c:a 400 personer som med största intresse följde hvad som presterades. Musik utfördes af Lugnviks musikkår, hälsningstal hölls af föreningens ordf. hr A.P. Andersson. Invigningstalet hölls af redaktör Henricsson [Johan Aron Henricsson] från Sundsvall samt dessutom tal och deklamation af hrr A.Lamberg och apotekare Örtengren från Hernösand [Härnösand]. Under fästen anlände följande telegram från Förbundsstyrelsen:
Invigningsfästen Folkets Hus, Frånö.
Med beundran öfver storartadt resultat af första årets organisationsverksamhet särides solidarisk hälsning vid invigningen af den fästning, som »byggts till ett värn i vår nöd» etc.
Lefve arbetareklassens solidaritet.
Lefve socialismen !
Danielson.

Till den i allo trefliga och anslående fästen hade arbetarna inbjudit fabrikens disponent, hr Johansson och ingeniör Sjöstedt, hvilka äfven voro närvarande under invigningstalet och uttryckte för ordföranden sin belåtenhet med anordningarna samtidigt som de båda att få framfört sitt tack till föredragshållaren. (Månne icke denna, från dessa arbetsledare visade lojalitet och förståelse af underordnades sträfvan för bättre lifsvilkor, vore en bättre taktik att följa äfven på andra arbetsplatser? Red.) Med de bevingade Lasallesord hvarmed föredragshållaren afslutade sitt tal, få vi härmed afsluta redogörelsen öfver denna för Norrland så betydelsefulla Folkets Husinvigningshistoria: "Eder anstå ej längre de förtrycktas laster, ej häller de tanklösas tomma förströelser, ej ens de obetydligas harmlösa lättsinne. I ären klippan, på hvilken nutidens kyrka skall byggas. I detta Folkets Hus skall studeras, talas, tänkas och fostras och inom dess vägar skola vi ytterligare bygga utan återvändo på frihetens, jämlikhetens och broderskapets nya samhälle". – Sist utbringades ett rungande fyrfaldigt lefve för Folkets Hus i Frånö, i hvilket lefve vi på det kraftigaste instämma.
O. D—n. [Olof Danielsson, Svenska Sågverks- och Brädgårdsarbetaeförbundets förtroendeman]

Av Sven Bodin 2007-04-13 22:55:07
Ritningen till Frånö Folkets Hus invigt den 25 mars 1905
Bilden först publicerad i Sågverks- och Brädgårdsarbetaren 1905 nr 2 Sida 1:

"Sedan Ulfviksstriden 1898 har det visat sig omöjligt att få fram någon modärn fackföreningsrörelse bland de talrika arbetaremassor som finnes vid fabriker och sågverk efter Ångermanälfven, förrän, på hösten 1903 då en afdelning af vårt förbund bildades bland Frånö arbetare. Föreningen som under vintermånaderna utvecklade sig jämt och säkert, kom snart underfund med att hvad som utgjorde hufvudvilkoret för rörelsens vidare utveckling såväl på platsen som å andra omkringliggande verk var åstadkommandet af en samlingsplats och ett Folkets Hus. För detta ändamål tog den nybildade afdelningen initiativet till bildandet af en Folkets Husförening, som i början af maj månad förlidet år utsände listor till landets organiserade arbetare och andra intresserade med begäran om hjälp i form af andelar eller frivilliga bidrag. Samtidigt ådagalade både kvinnor och män på platsen det största intresse och offervillighet för företagets framgång, hvilket hade till följd att redan i början af oktober var plats inköpt och ritning till ett Folket Hus uppgjord. Den 20 nov. lades den första grundstenen och byggnadsarbetet var härmed i full gång och genom de mångas intresse och samfällda arbete gjordes det möjligt att redan under juldagarna kunde föreningen, om än något provisoriskt, ha sina fäster och sammankomster under eget tak.

Huset, är beläget på en höjd strax invid Frånö järnvägsstation, med fri utsikt öfver den vackra näjden, I dess nuvarande skick har det kostat cirka 5,000 kr., af hvilken summa 3,000 kr. äro betalda. Det består f. n. af en stor sal rymmande bortåt 400 personer och en läktare, rymmande c:a 100, samt serveringsrum och kök. Därtill ämnar man bygga till, så att det blifver äfven en mindre sal i bottenvåningen samt 2 rum, kök och veranda. En trappa upp ämnar man inreda rum och kök åt en vaktmästare. Det blir sålunda ett storarartadt Folkets Hus och ytterligare ett arbetarrörelsens fäste i Norrland. A tomten som har en yta af 4,000 kvm. ämnar man dessutom anlägga en Folkets park, hvarmed arbetet börjades redan föregående sommar. Den 25 sisilidne mars skedde denna Folkets Husinvigning under den mäst högtidliga stämning. I den trefligt dekorerade salen hade redan långt före den utsatta tiden, dels från platsen och dels från omkringliggande verk, samlats c:a 400 personer som med största intresse följde hvad som presterades. Musik utfördes af Lugnviks musikkår, hälsningstal hölls af föreningens ordf. hr A.P. Andersson. Invigningstalet hölls af redaktör Henricsson [Johan Aron Henricsson] från Sundsvall samt dessutom tal och deklamation af hrr A.Lamberg och apotekare Örtengren från Hernösand [Härnösand]. Under fästen anlände följande telegram från Förbundsstyrelsen:
Invigningsfästen Folkets Hus, Frånö.
Med beundran öfver storartadt resultat af första årets organisationsverksamhet särides solidarisk hälsning vid invigningen af den fästning, som »byggts till ett värn i vår nöd» etc.
Lefve arbetareklassens solidaritet.
Lefve socialismen !
Danielson.

Till den i allo trefliga och anslående fästen hade arbetarna inbjudit fabrikens disponent, hr Johansson och ingeniör Sjöstedt, hvilka äfven voro närvarande under invigningstalet och uttryckte för ordföranden sin belåtenhet med anordningarna samtidigt som de båda att få framfört sitt tack till föredragshållaren. (Månne icke denna, från dessa arbetsledare visade lojalitet och förståelse af underordnades sträfvan för bättre lifsvilkor, vore en bättre taktik att följa äfven på andra arbetsplatser? Red.) Med de bevingade Lasallesord hvarmed föredragshållaren afslutade sitt tal, få vi härmed afsluta redogörelsen öfver denna för Norrland så betydelsefulla Folkets Husinvigningshistoria: "Eder anstå ej längre de förtrycktas laster, ej häller de tanklösas tomma förströelser, ej ens de obetydligas harmlösa lättsinne. I ären klippan, på hvilken nutidens kyrka skall byggas. I detta Folkets Hus skall studeras, talas, tänkas och fostras och inom dess vägar skola vi ytterligare bygga utan återvändo på frihetens, jämlikhetens och broderskapets nya samhälle". – Sist utbringades ett rungande fyrfaldigt lefve för Folkets Hus i Frånö, i hvilket lefve vi på det kraftigaste instämma.
O. D—n. [Olof Danielsson, Svenska Sågverks- och Brädgårdsarbetareförbundets förtroendeman]

Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 7 + 1 =  
 
Skriv ut  Skriv ut Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


STADSBEBYGGELSE

JORDBRUKSBEBYGGELSE BYBEBYGGELSE VINTERBILD

MAN

Stol

Hårband

Mjölkskål