Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TNM1568Titel: I Haverö har aldrig funnits några…………..

Upptecknare: S.A Palèn
Meddelare:   

Socken/stad: Haverö 

I Haverö har aldrig funnits några riktiga trollkarlar, åtminstone inga, vilkas namn gått till eftervärlden, men i rätt sen tid levde här två personer, som på fullt allvar tänkte avhjälpa bristen genom att lära sig yrket.

Som bekant, innehöll bibeln, på den tiden den var tryckt enbart på latin och således icke tillgänglig för gemene man, sex moseböcker. Den sjätte moseboken avhandlade huvudsakligen kännedom om hemliga makter och kunskap om huru man skulle gå tillväga när man önskade taga dessa makter i sin tjänst. När bibeln officiellt översattes till svenska språket, borttogs denna del såsom olämplig. Men före denna översättning hade en präst i Värmland översatt bibeln från latin till svenska och därvid även medtagit sjätte mosebok. En del av denna upplaga hade sålts till finnsocknarna i Värmland. När myndigheterna fingo kännedom om denna bibel, beslagtogs hela upplagan, och prästen häktades. Vid förhör erkände prästen, hur många exemplar han hade försålt. Länsstyrelsen fick stränga order att återskaffa varje exemplar av den farliga boken. På den tiden fanns i Gåssjöbergs by i Norra Ny socken i Värmland en smed, som ägde en av dessa biblar. När smeden fick höra, att bibeln var tagen i beslag, smidde han en vattentät kista, i vilken han inlade sin bibel, varefter han sänkte kistan i en vid smedens hem belägen tjärn. Denna bok blev för övrigt den enda, som icke kunde tillrättaskaffas. En av smedens efterkommande inflyttade till Haverö, och en av hans söner trodde så säkert på berättelsen, att han var villig att med ed styrka riktigheten därav och omtalade berättelsen för att flertal personer.

Bland dessa var ett par, som han fullständigt lyckades övertyga om bibelns existens. Dessa personer reste ned till Värmland för att hämta den intressanta boken. De voro försedda med en karta och en ytterst noggrann beskrivning över trakten. De medtogo en sådan bottenskrapa som i Haverö användes vid pärlfiske, med vilken de trodde sig lätt kunna återfinna kistan med den unika bibeln. Genom nyodling och bebyggelse hade emellertid trakten förändrats till den grad, att de icke ens kunde lokalisera tjärnen.

De två trollkarlsaspiranterna måste därför efter mycket sökande besvikna återvända till hemtrakten, som tyvärr fortfarande saknar egna trollkarlar.


Ur. S.A. Palèn: från Gamla Haverö, Sundsvall 1945, sid. 203-204.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1568


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HÖHÄSSJA

Vy

HÖHÄSSJA ÅKERMARK

Skolplansch

Skolplansch

Vävprov