Folkminnen

Uppteckning nummer NM-KNM1661Titel: Allmogen i denna socken berättar, …………..

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Selånger 

Allmogen i denna socken berättar, att i fordomtima, jettar nedslungat från bergen, i hvilke de haft sine tillhåll, stora stenar, för att kullstörta närbelägna kyrkor. I någre af dem synes tecken efter intryckte, ovanligt stora fingrar och händer; i andre åter, liknande märken efter menniskors, björnars, hästars, vargars, hundars och andra djurs fötter, hvarom allmogen har åtskillige uppgifter. Den tror nemligen, att intryckningarna härleda sig från den tid, då stenarna ännu vore mjuke, eller att, sedan vid en sådan sten, någon blifvit dödad, mördarens hand, eller spåret af det djur, som vållat döden, genom försynens skickelse, intryckts i stenen.

R. Dybeck: Runa, häfte I, sid. 15. Stockholm 1842. "Extract af Selångers Härads Tings Protocoll i Medelpad dato 684 (1684) d. 29 oct." Ransakades efter Gambla Monumenter, och Antiqviteter till följe af Kongl. Maytz Placat och hans Exell;tz Gouverneurens Högväll:ne H. Leonard Ribbings ordres - 16 sept. 684. Och befanns i Selånger en runsten öster om kyrkan öfver Sahl. H. Hindrichs graf.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1661


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA ÅKERMARK

FYR SKÄRGÅRD

KYRKOTEXTIL KYRKA KYRKOINVENTARIE

Vävprov

Spegel

Glasögonfodral