Folkminnen

Uppteckning nummer NM-ANM2085Titel: Tron på bergtagning fortlefde ………….

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Tuna 

Tron på bergtagning fortlefde ännu under prosten Bromans tid. ”År 1694 om hösten i augusti månad,” skrifver han, ”gick ett allmänt rykte här i norra fogderiet, att bonden Olof Erikssons dotter i Tuna socken och norra Vi, Ingrid vid namn, var begtagen norr om byn in uti Långgärdsberget. Huru detta rykte uppkom, var det så:

Förenämnda dotter var borta 3 eller 4 dagar på nästföregående år 1693, föräldrarne till stor sorg, som skulle hon vara omkommen i sjön: dock vid hemkomsten berättade hon sig hafva varit in uti ett berg, hört och sett där åtskilligt, äfven väl kostelig mat, dock ingen smakat, på det hon måtte slippa ut där. När årsmötet kom, klagade hon sig, att sådan bergintagning stod nu henne före igen; men sådant slogo de andra vädret, fastän hon sade denna gången blifva för henne den sista. Hvilket ock så skedde, ty när hon om hon sade denna gången blifva för henne den sista. Hvilket ock så skedde, ty när hon om morgonen gick bortatt uti bågan bära hem raskved kom hon intet mera hem igen; hvarför begynte föräldrarna, grannar och någrannar den ena dagen efter den andra granneligen leta efter henne; äfven gafs sådant kunnigt på predikstolarne såväl i Tuna som Rogsta socknar. Men när sådant var fåfängt, sökte hennes anhöriga underrättelse hos visfinnen N.N. i Bergsjö socken och äfven hos N.N. i Attmar socken. Bägge gåfvo lika svar, nämligen att hon var bergtagen, säjande ock hvarest, nämligen uti förenämnda Långgärdsberget; och till att bestyrka detta, lades detta till, att ut vid en stor gran på en sten vid bergsfoten skulle de finna igen svegan med litet raskved uti, som hon hade tänkt hembära, hvilket ock så skedde, när de utsände hemkomne voro. Att nu kunna få henne der ut igen brukades mångahanda väsende, hvarom vore mycket att skrifva, t.ex med tuppars galande, med handklockor, utur kyrkorna lånta etc. Underligast var det att V.D. Comminister N.N. begaf sig och dit, klädd uti mässkläder, med kalken i den ena handen och mässboken i den andra och icke allenast predikade och sång utan och brukade exorcismus" (bön innehållande djävulsbesvärjelse).


Helsingen 29.1.1901. Kulturhistoriska notiser från 1700-talets första hälft.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM2085


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA KYRKOTEXTIL KYRKOINVENTARIE

FÄBODStrykjärn

Rya

Sockerkross