Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1844Titel: "Extract aff Selångers ………..

Upptecknare: R. Dybeck
Meddelare:   

Socken/stad: Tuna 

"Exteract aff Selångers Häradz Tingz Protocoll i Medelpadh dato 684 (1684) d. 29 Octob.

I tem om en Jette benembd Gåssen i Rudu refereras att han hafft en mamerat Bahl i Bahlbo i Borgsjö socken, effter bägges namn äro godzen än tillfinnandes. Pilten i Rudu besökte Bahl i Bahlboo medh en tunna Lax under hvar armen. (NB. sedan besökte åther Pilten i Rudu Baal igen med en ung Älg under hvar armen).

Gossen i Rudu skall blifvit ihiälslagen på hvettioms Moen aff Toordöön och der en steenkummel öfver honom lagdt, varandes åtskillige personer skadde som söökt rubba samma steenkummel medh derintill belägne högh, såsom Päder Olofsson i Hvettiom gräffde uthi uthi närliggiande hög bleff siuk och älendig. Oloff Pär son i Sweden skulle taga sig en hälla till graffhälla aff samma kummel, och när han kom hällen att röras bleff han förlorat, miste meerendeels sitt förstånd och tvingades sedan till döddz. 18/

18/ vid Älfven och vägen förekommer starkotters graf, som är 10 alnar lång, varande den vid hufvudet, axlarna och fötterna uttecknad med stora stenar: den kallas av gemene man rölungspiltens, Rodungs- eller Rodujättens grav såsom och historien intygar att han blifvit begrafven på en slätt, kallad Rolung. -


Nordiska museet. R. Dybeck: Runa, Häfte I, sid. 16.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1844


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS FÖNSTER TEXTIL

BYGGNAD

TIMMER ÄLV

Skolplansch

Tapetprov

Kaffekanna