Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2777

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Åldermän och "byslut".

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Saknas Saknas  År: 1918

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Österfanbyn

De gamla, på sin tid i lag påbjudna organen för bystyre, är än i dag allmänt verksamt i Anundsjö sn:s centrala del, men de ärenden, som av dessa numera handläggas, är naturligen endast ett ringa fåtal mot förr, då byarna voro oskiftade eller på sin höjd storskiftade. Förhållandet i de olika byarna äro i styrelsehänseende tämligen likartade. Skildringen här nedan avser i första rummet Österfanbyn. Varje bonde skall i tre år å rad vara byålderman. Ordningen bestämmes av hemmansnumren. Åldermannens första och ansvarsfullaste åliggande är att hava hand om "byskrine", en enkel trälåda, i vilken kartorna, skifteshandlingarna och övriga hela byn rörande papper förvaras. I Österfanbyns byskrin finnes handlingar ända sedan 1500-talet och i Kubbe ett pergamentbrev, den s.k. "kalvskinnsdomen", som lär vara både mycket gammalt och märkvärdigt. I allmänhet är man mycket rädd om bypapperen, varför i ett flertal byar åldermannen ej är betrodd handhava nyckeln till byskrinet, utan är denna anförtrodd åt den, som sist var ålderman. Denne åter får ej öppna skrinet annat än i åldermannens närvaro. Strängt taget skall detta göras endast i samband med bystämma, som här kallas "byslut". Beklagligt nog är man icke överallt i byarna lika ordningsam. På några ställen har man icke ens lås för skrinet. Överallt där jag påträffat detta missförhållande, har jag sökt få bättre ordning till stånd och f.n. agiterar jag för byggandet av ett sockenarkiv, i vilket alla dessa gamla papper samlas och ordnas. I föreliggande anteckningar finnas åtskilliga bypapper avskrivna dock endast rena bystämmobeslut. Åldermannen äger, när helst han behagar, sammankalla byamännen till "byslut". Kallelsen sker medelst kringsändandet av en budkavle, vanligen benämd "slutarlåa" (låa = låda).
Det är en liten låda av trä och försedd med skjutlock av glas, så att det inneliggande skriftliga medddelandet skall kunna läsas utan att behöva framtagas. Österfanbyns "slutarlåa" är här nedan avbildad i naturlig storlek. De i denna låda förvarade kallelsen tala sitt korta men kraftiga språk om den goda ordning, som än i dag råder inom byn. På en av de små papperslapparna läses:" Byamän sammankallas kl.5 för att betala utskylder,"och på en annan: Byamän sammankallas kl 5 för att betala pensjonafgiften". Någon dag före varje skatteuppbörd håller åldermannen uppbördstämma med byamännen; skattsedlarna ordnas efter folio och n:r., beloppen antecknas i samma ordning och det hela hopsummeras. Sedan får den av byamännen, som står i tur, ta hand om hela bunten och begiva sig till uppbörden.. Denna anordning inbesparar naturligen en massa tid och arbete både för för skattebetalarna och uppbördsförrättaren. Bruket kvarstår sedan den tid, då alla byamännen fick gemensam skattsedel. Flera sådana förvaras i byskrinet. Kallelse till "byslut" sker alltid, samma dag detta skall hållas. Härvid går så till, att åldermannen skickar "slutlåa" till sin närmaste granne. Denne läser kallelsen och skickar den strax med en av de sina till sin närmaste granne o.s.v. Siste mottagaren tar den med sig, då han beger sig till "byslute". - Byn skall sammankallas så fort något ärende av gemensam karaktär föreligger.
Ordinarie sådana är:
1. Skattemedlens hopsamlande;
2. Bestämmande av dagar för flyttningarna till och ifrån fäbodarna. (tre sådana förekommer under sommaren);
3. "Byasluten" äro i total avsaknad av allt vad parlamentarisk ordning heter. Man har ingen ordförande, och följaktligen begäres inte ordet. Åldermannen talar om, av vilken anledning han sammankallat byn, och sedan resonerar man hit och dit, tills man kommer sams.
Något protokoll föres icke, men viktigare beslut ha sedan långliga tider brukat skriftligen avfattas och sedan av samtliga byamän undertecknas (Se n:r 2470, 2471, 2605.
Nuförtiden går det alltid lungt och fredligt till på "bysluten". Fordomdags var det inte alls så. Då var det i regel gräl och bråk och inte sällan blodiga slagsmål, efter vad de gamla berättat. Det är en gammal sedvänja, som ännu tages i akt, att åldermannen vid varje "byslut" skall bjuda samtliga närvarande på kaffe. Dopp behöver han ej bestå annat än vid första och sista "slute"under sin period, men då SKALL det vara. Ingenstädes inom socknen förekommer numera fullständigt bystyre, bestående av åldermannen och två bisittare, men ett bystämmebeslut från år 1852, som förvaras i Österfanbyns byskrin tyder på att så var fallet då, ty handlingen är undertecknad av endast tre personer och en vittnesmening tillagd och vederbörligen underskriven, vilken mening innehåller, att samtlige byamän, som på en gång varit närvarande, godkänt beslutet.

Anm: Till denna uppteckning finns i pärmen en teckning av en s.k. "slutarlåa".
K.L.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2777


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


POLIS MÄN

KYRKA

BRO TÅG ÄLV

Fnöske

Ur

Teckning