Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2904

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En "oxhandling".

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1918

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Österfanbyn

I Österfanbyns byskrin förvaras en sålunda lydande handling:
"Härigenom hafva Österfanby byamän förenat nog om Tjurhållningen, som sker på föjjande sätt nemligen:
1. Under tjurhållningsåret, som räknas ifrån den 1:sta Oktober till samma dag följande år, håller den ene Tjur och den andre af grannarna så kallad vintring.
2. Den tur som nu går fortsättes emot bidrag af hö.
3. År 1867 Börjas ny tur med vintringen, som hålles af Jonas Nilsson och 1868 börjas ny tur med Tjuren, som hålles af Jonas Nilsson då Pehr Olofsson håller Wintringen och så fortgår den nya turen under 11 år i samma ordning som hittills emellan de 11 grannarne i byn, alldenstund Ingenieur Sidenbladh befrias från denna tur men förbindes att för hvarje kokreatur han innehar af 2 års ålder betala 1 RA till Tjurhållaren och 25 öre till Wintringshållaren den 1: ta Maj hvarje år.
4. Det åligger hvaredera af de öfriga grannarna att för hvrje kokreatur, som han innehar utöfver fem af 2 års ålder, att betala 1 Rek till Tjurhållaren och 25 öre till Wintringshållaren den 1:sta Maj hvarje år.
5. Hvarje år den 1:sta September åligger det såväl Tjurhållaren, som Wintringshållaren att taga dessa djur ifrån byns boskap och få icke heller samma år sedemera hvarken Tjur eller Wintring hafva gemensamt bete med den öfriga boskapen i byn; och medgives det äfven Tjurhållaren, men icke Wintringshållaren, att om han så vill få upphöra med Tjurhållningen, efter den 1:sta September till den 1:sta Oktober samma år, då en annan granne börjar med detta bestyr.
Anundsjö Österfanbyn den 23 Juli 1866
P:E: Sidenbladh S. Söderström
Jonas Calin Johan Pehrsson
Olof Mårten Son Johan Svensson
Johan Johan Son Pehr Olof Son
Mårten Mårtensson Sven Nilsson
Johan Svensson Sven Österlund

Avskrivet i Österfanbyn d. 10 juli 1918 av L.Jn.

Anm.
Ovanstående handling är skriven av dåvarande kronolänsmannen i Anundsjö P.E. Sidenblad vilken arrenderade ett torp av Österfanby byamän mot avstående av byns del i länsmanslön + 10 Riks. Han tyckes, ehuru endast torpare, hava fått vara med på bysluten som en jämlike med de riktiga bönderna. Måhända vederfors honom denna heder mindre på grund av hans ämbete än av den anledningen, att han var så bra använda till skrivelsers avfattande. Bland märkligare handlingar, som utgått från honom, märkes listorna för kvarn - och sågturerna, den förra från 1867 och den senare från 1876. De båda listorna äro uppställda i tabellform, överskådligt och bra alldeles värre. Var och en av de tolv kvarn - och sågdelägarne kan på en liten kort stund av listorna inhämta på vilka av årets alla 365 dagar han har "turen". tabellerna föregås av synnerligen nogrannna bestämmelser angående allt som rör kvarnen och sågen. Det vore mycket frestande skriva av de båda handlingarna, men jag måste avstå därifrån av bristande tid. Skulle någon vara intresserad taga del av de nämnda papperen, kan han ju hänvända sig till "Åldermannen i Österfanbyn, Bredbyn" och be att få låna "Turlista vid Österfanby - sågen och Qvarn - tur i Österfanbyn". De bära tydligt vittnesbörd om befolkningens kärlek till ordning och rättvisa i sammanlevnaden, vilka goda egenskaper upptecknaren med tillfredställelse konstaterat ännu lever kvar i Anundsjö sn. synnerligast i de centala de gamla delarna av densamma. Här finnes sedan ålder en verklig god äkta bondekultur.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2904


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA FJÄRD

FRILUFTSMUSEUM MAN

BOSTADSHUS FISKELÄGE FISKELÄGE

Glasögon

Brännvinskagge

Besman