Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2921

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Kovale + hästvale" i Västerfanbyn.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1918

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Västerfanbyn

Följande handling, den äldsta i sitt slag, som jag påträffat, förvaras i Västerfanbyns byskrin. Den är författad och skriven av dåvarande komministern, sedermera kyrkoherden i församlingen, Erik Julin, som vid denna tid arrenderade ett hemman i byn. Skriften lyder som följer:
"Den 15 Maji 1838 sammanträde nedan tecknade Westerfanby byemän för att sinsemellen afstuta och bestäma skade ersättning för häst eller kokreatur som någon af dem till äfventyrs å betet kunde förlora under den tid då kreaturen ute söker sig föda.
Följande beslut blef härvid fattadt och af byemännen enhälligt antaget:
1. För en häst, utan afseende på dess ålder eller dyrhet, erhåller den som lidit förlusten 5 Riksdaler Riksgäld utaf hvarje granne. Härvid erhinras dock att den som har 2:ne hästar utbetalar en dubbel summa eller 10 Rd. o.s.v. Denna skade ersättning lemnas af grannarna när som häldst förlusten sker, ifrån den tid hästarna släppas på bete till dess de sättast å stall. För den förlust, som under vintermånaderna timar betalas inte...
2. För hvarje mjölkko utbetalas till den, som drabbas af förlusten 24 Skr Rgs på hvar ko, så att till exempel den som har 6 kor erlägger till den lidande 3 Rd Rgs o.s.w. Då kornas antal på byn för det närvarande utgör 25, blifver detta en summa af 12 Rd 24 Skr.Rgs. den förlorandes egen andel inberäknad. För en gammelqviga betalas likaledes 16 skr på hvarje ko, och för vintringskvigan 12 skr.rgs.
Detta värde gäller ifrån medio av maji eller den tid kreaturen släppas på bete till den 1 september, Hvarefter priset nedsättes för kon till 18 skr., gammelqvigan 12 och vinterqvigan 8 skr. allt Riksgäld, hvilket värde gäller och under samma förhållande utbetalas till dess kreaturen insättas till vinters, då all betalning upphörer.
På samma villkor betalas den skadelidande för gammeloxen lika summa som för en mjölkko eller 24 Skr. och för vintringsoxen likasom för vintingsqvigan eller 12 skr. Rgs. dock med den skiljnad att detta värde icke undergår någon förändring utan gäller oförändradt för hela sommaren.
Denna skadeersättning betalas till den, som lidit förlusten, olyckan må än hafva inträffat på hvad som häldst, vare sig genom odjur eller kreaturens nedstörtande i bäckar eller myrar eller eljest påkommande sjukdom, med ett ord på hvad sätt de än må omkomma. Härvid erinras, att då olyckan inträffar, blifver det omkomna kreaturet byemännens gemensamma egendom, då det samma inom byn sättes till auction, och den summa, som den högstbjudande betalar, delas mellan byemännen så, att hvar och en erhåller en andel, som svarar emot de kor han äger och för hvilken han betalar skadeersättning.------
Denna öfverenskommelse hafva vi ofvannämde dag oss emellan vänligen träffat och afslutat och bestyrka den ytterliggare med våra namns underskrift; och gäller denna öfverenskommelse för denna sommar.
Per Jonsson
Em Ericsson
Erik Julin Landbonde på afl. Olof Olofssons hemman
Pehr Nilsson
Av byskrinets handlingar framgår ej huruvida denna överenskommelse förnyats. Förmodligen har så skett ehuru endast muntligt. Först av 1903 påträffas en ny koförsäkringshandling. Denna gång har man ej haft en sådan skrivkarl i sin krets som anno 1838, varför överenskommelsen erhållit nedanstående enkla utseende. Vore den ej undertecknad av samtliga byamän, skulle man tro, att den voro ämnad blott som stöd för minnet och ej som juridiskt bindande dokument.

kr
Oktober 30 Kolifförsäkring för Wästerfanbbyn från den 2/1 03
Nove: 35 En tjur lika med en ko
Decem: 40 En sommarkalf blir kviga den 1 Mars
Januari 45 och geller i halft pris ett År
Februari 50
Mars 55 Om någon har några kor på fjället
April 60 och om någon olycka händer så äro alla
Maj 65 lika delande om kostnaderna
Juni 58 G. Persson. Jakob Mårtensson. O. Söderlund.
Juli 51 Erik Kristoffersson. Erik Persson. J. Sjöberg
Augusti 44 Per Wikström. Anna Brita Svensson
Septem: 37 Vitnat Den ko som har förolyckas
E. Palmér räknas ej med i utdebiteringen

Menningen med siffrorna i Kol. är den att en ko har detta värde, olika för olika månader. Dessa priser gäller ännu men anses vara alldeles för låga - frånsett de på grund av kriget abnormt höga kreaturspriser som nu gälla.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2921


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKOTEXTIL KYRKA MÄSSHAKE

LOGE TRÖSKVAGN MUSEUM

BYGGNAD

Tavla

Akvarell

Vävprov