Folkminnen

Uppteckning nummer Lmv-M239

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Pütalcken"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Levi. Johansson 

Socken/stad: Vibyggerå  By/kvarter: Kexed

Denna lek förekom någon enda gång då och då bland ungdomen för en 25 å 30 år tillbaka, "då vi var riktigt på toksidan", som en av mina sagesman sade. Redan då ansågs den vara lite för grovkornig. Nu skulle den, som försökte införa den i ett ungdomslag, helt säkert bli utsatt för det skarpaste ogillande även av dem, som på sin tid voro med om den. Den ursprungliga meddelar en av densamma, en av mina bästa källor: denna socken, har strängeligen förbjudit mig utsätta sitt namn i detta sammanhang. Helst hade han önskat, att jag helt och hållet uteslutit denna lek ur samlingarna. Jag har emellertid ansett mig böra medtaga den, för att bilden av den tidens ungdomsliv skall bli så fullständig som möjligt, men jag vill med eftertryck betona, att den förekommit mycket sällan. Det är icke många från den tiden som ha reda på den. Leken tillgick sålunda:

De lekande, ungdom av bägge könen, satte sig på stolar kring rummet. En lekledare utsågs. Denne gav åt var och en i sällskapet djurnamn, vilket skedde högt, så att alla visste varandras namn. Sedan tog han en käpp och petade ("püta") en av sällskapet i bengrenen. Denne skulle då skynda sig ropa: "Gå till (det eller djuret)!" Ledaren skynde sig genast till personen, som fått det namnet och "püta" honom. Men nu var det mången, som inte kom sig för att säga de där orden utan antingen ganskrok eller gapskrattade och då fortfor ledaren med sitt petande hårdare och hårdare och dess värre skrek vederbörande. - Det omtalas icke, att man vid denna lek tog panter. Leken framstår därför helt och hållet som ett utslag av cynism.. Detta omdöme torde dock nästan uteslutande få fällas om ledaren vid varje särskilt tillfälle. Helt säkert var lekens verkliga beskaffenhet okänd för de flesta ända tills den väl var i gång. Jag tror mig tryggt kunna påstå, att åtminstone ingen flicka, som kände till leken, ville vara med om den.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:I_1916. Uppteckningsnr: 239


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GRAVANLÄGGNING ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG RITNING ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

BYGGNAD

FARTYG

Betsel

Tröja

Skolplansch